Terms and Conditions

1. Bakgrund

1.1 Aasa Health AB är ett CE-certifierat företag som tillhandahåller molnbaserade tjänster för träning. Tjänsterna består av ett webbgränssnitt för vårdgivare samt en app för patienten. Tjänsten kan också bidra till att minska vissa typer av smärta och besvär.

1.2 Aasa Health AB riktar sig främst till privata och offentliga vårdaktörer samt regioner för att underlätta förskrivningen och monitoreringen av diagnosspecifik medicinsk träning. Aasa Health AB riktar sig även till läkemedelsföretag och försäkringsbolag som önskar erbjuda sina kunder denna tjänst.

2. Allmänt och definitioner

Dessa Allmänna villkor gäller mellan Aasa Health AB och varje Användare av Tjänsten. Genom att ansluta sig eller använda Tjänsten godkänner Användaren dessa Allmänna villkor. Genom att godkänna dessa Allmänna villkor bekräftar Användaren även att denne tagit del av informationen i dessa Allmänna villkor.

Definitioner:
- ”Allmänna villkor” avser dessa allmänna villkor.
- ”Användaren” avser den fysiska person som använder Vitala-appen.
- “Vårdgivaren” avser en fysisk person, privat eller offentligt företag exempelvis vårdverksamhet, försäkringsbolag eller region som anslutit sig till Tjänsten för att erbjuda Användare Vitala.
- ”Konto” avser det användarkontot som Användaren registrerar för att kunna använda Tjänsten.
- ”Vitala” avser Aasa Health AB, org.nr 559116-7936.
- ”Programmet” avser de träningsprogram som användaren får i samband med användningen av Vitala.
- ”Tjänsten” avser Vitalas digitala mjukvaruplattform genom vilken Användaren kan träna och minska smärtbesvär. Tjänsten tillhandahålls av Vitala via Applikationen.
- ”Applikationen” avser den mobila applikation från vilken Tjänsten är tillgänglig för Användaren.

3. Allmänt om Tjänsten

Vitala är CE-märkt som en medicinteknisk produkt (MDR Klass 1) och tjänsten utgörs av ett webbgränssnitt för vårdgivare och en mobilapplikation för patienten. I webbgränssnittet kan vårdgivare ordinera och monitorera diagnosspecifik medicinsk träning. I appen följer patienten sin ordination med dagliga träningsprogram anpassade efter patientens medicinska diagnoser, funktionsförmåga, smärtbesvär och dagsform. Patienten får själv välja duration och intensitet av varje träningstillfälle.

4. Allmänt om Programmet

4.1 Programmet, som utvecklats av Vitala, bygger på evidensbaserad forskning för fysisk aktivitet vid olika diagnoser samt lång erfarenhet av träning vid sjukdomar. Programmet innehåller även kunskap om rörelsemönster och analys av rörelser. Träningsprogrammet utgår utifrån patientens förutsättningar som vårdgivaren angett i webbgränssnittet. Dessa förutsättningar inkluderar patientens medicinska diagnoser, muskuloskeletala smärtbesvär och funktionsförmåga. Programmet är helt automatiserat, vilket betyder att vårdgivaren inte behöver ta fram några träningsövningar själv. Träningsövningarna skapas automatiskt utifrån de uppgifter vårdgivaren lagt in i webbgränssnittet. Alla övningar är patientsäkra och innehåller muntliga, skriftliga samt videoinstruktioner.

5. Registrering m.m.

5.1 Tjänsten är åtkomlig för Användaren via App Store och Google Play. Registrering kräver att Användaren accepterar dessa Allmänna villkor. I samband med att Användaren loggar in på Vitala och accepterar dessa villkor ingår Användaren ett avtal med Vitala med anledning av nyttjandet av Tjänsten.

5.2 Vid registreringen garanterar Användaren att Användaren har kapacitet att ingå bindande avtal. Vitala har rätt att helt ensidigt, när som helst, vägra registrering och även ändra de kriterier som gäller för att få registrera ett Konto.

5.3 Användaren använder sitt personliga Bank-ID för inloggning.

5.4 Användaren har möjlighet att när som helst avregistrera sig genom att kontakta Vitala eller ansvarig vårdgivare.

5.5 Avtalet och dessa Allmänna Villkor gäller så länge som Användaren har ett aktivt Konto. Kontot är aktivt fram till den dagen då (i) Användaren avregistrerar sig som Användare, (ii) Vitala stänger av Användaren från Tjänsten eller (iii) då Tjänsten av annan anledning stängs ner av Vitala.

6. Nyttjandet av Tjänsten

6.1 Genom att registrera sig som användare erhåller Användaren en icke-exklusiv, icke överförbar och fullt återkallningsbar rätt att få tillgång till och använda Tjänsten enligt dessa Allmänna villkor. Användaren är alltid skyldig att följa de instruktioner som Vitala tillhandahåller för användandet av Tjänsten.

6.2 Användaren garanterar att Tjänsten inte kommer att nyttjas på sätt eller för ändamål som strider mot gällande lagstiftning eller dessa Allmänna villkor. Användaren ansvarar för all aktivitet som sker inom ramen för dennes Konto. Vitala tar inget ansvar för obehörigas tillgång till Kontot som beror på Användarens oaktsamhet.

6.3 Användaren är, i enlighet med tillämplig lagstiftning, personligt ansvarig för allt material och innehåll som genereras av Användaren. Användaren ansvarar även för att allt material, med undantag för sådant material som tillhandahålls av Vitala, som görs tillgängligt av Användaren via Tjänsten inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller strider mot tillämplig lagstiftning eller på annat sätt riskerar att skada tredje part. Användaren ska hålla Vitala skadelöst i det fall Användarens användande av Tjänsten medför skadeståndsansvar för Vitala i förhållande till tredje part eller annan Användare.

6.4 Användaren ska följa de säkerhetsföreskrifter som Vitala vid var tid har angivit angående Tjänsten. Vitala äger rätt att när som helst ändra gällande säkerhetsföreskrifter vilka träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats i Tjänsten. Det är Användarens ansvar att kontinuerligt hålla sig uppdaterad kring gällande säkerhetsföreskrifter.

6.5 Vid missbruk av Tjänsten är Användaren skyldig att ersätta Vitala för den skada som uppkommit i samband med missbruket. Användaren ska vidare ersätta Vitala för den skada som uppstår med anledning av att Användaren använder Tjänsten i strid mot gällande lagstiftning eller dessa Allmänna villkor.

7. Ändringar, uppdateringar, begränsad tillgång till Tjänsten m.m.

7.1 Vitala garanterar inte någon kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Tjänsten kan när som helst komma att störas eller påverkas av faktorer utanför Vitalas kontroll. Vitala lämnar inga garantier för Tjänstens funktion eller tillgänglighet.

7.2 Vitala har rätt att när som helst implementera uppdateringar och nya versioner av Tjänsten i sådan utsträckning som Vitala  finner lämpligt. Vitala har vidare rätt att, utan föregående upplysning, genomföra ändringar, av vad slag det än må vara, i Tjänsten eller sättet på vilket Tjänsten tillhandahålls.

7.3 Vitala har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgången till Tjänsten om detta är nödvändigt med hänsyn till bland annat tekniska-, underhålls- eller säkerhetsmässiga skäl.

7.4 Vitala äger rätt att när som helst stänga av Användaren från Tjänsten om Användaren, enligt Vitalas egen bedömning, misstänks bryta mot de regler som gäller vid användandet av Tjänsten eller dessa Allmänna villkor eller på annat sätt medför skada för Vitala, annan användare eller annan person.

7.5 Utöver vad som anges ovan har Vitala rätt att när som helst upphöra, avsluta eller ta bort hela eller delar av Tjänsten inkluderat, men ej begränsat till, särskilda funktioner eller innehåll i Tjänsten samt sådant material som gjorts tillgängligt i Tjänsten av Användaren. Vitala är ej ansvariga för eventuella skador, direkta eller indirekta, som uppstår med anledning av att Tjänsten ändrats, modifierats, avslutats eller begränsas eller att innehåll eller material i Tjänsten tas bort i något avseende.

8. Immateriella rättigheter

8.1 Vitala äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten, inkluderat men ej begränsat till programvara och design samt allt material och innehåll som genereras i Tjänsten. Användaren erhåller inga immateriella rättigheter till Tjänsten eller något av det material som skapas i Tjänsten. Allt sådant material tillfaller Vitala, således även material som tillgängliggörs av Användaren. Detta innebär bland annat att Vitala är fortsatt ägare av samtliga sina immateriella rättigheter och kännetecken såsom upphovsrätter, mönsterskydd, varumärken och andra registrerade och icke-registrerade rättigheter. Inget i avtalet ska tolkas så att någon av dessa rättigheter helt eller delvis överlåts till Användaren.

8.2 Användaren äger inte rätt att kopiera, reproducera, sälja, licensiera, distribuera, modifiera, dekompilera eller på annat sätt göra ändringar i Tjänsten och inte heller göra Tjänsten, eller delar av Tjänsten, tillgänglig för annan.

9. Tredjepartshemsidor

9.1 Webbsidan eller Applikationen kan komma att länka till Tredjepartshemsidor. Tredjepartshemsidor står utanför Vitalas kontroll och ansvar. Vitala ansvarar inte för innehållet i Tredjepartshemsidor och är inte heller ansvarigt för eventuell skada som uppstår i samband med användning av tjänster som återfinns på Tredjepartshemsidor.

9.2 Vitala uppmanar Användaren och besökare av Webbsidan som klickar på länkar till Tredjepartshemsidor att granska villkor och sekretesspolicy för dessa sidor. Allt nyttjande av material, tjänster eller annat, som återfinns på Tredjepartshemsidor sker på Användarens egen risk.

10. Hantering av personuppgifter och cookies

För information om hur Användarens personuppgifter hanteras och hur cookies samlas in i samband med användning av Tjänsten hänvisas till Vitalas personuppgiftspolicy.

11. Betalning

11.1 Användaren betalar inget medlemskap för användandet av Tjänsten, utan Vårdgivaren står för de kostnader som kommit överens om vid underskrift av kontrakt mellan Vårdgivaren och Vitala.

11.2 Om kontraktet mellan Vitala och Vårdgivare avslutats kan Användaren förlora tillgång till Tjänsten. 

12. Vitalas ansvar

Vitala lämnar inte några garantier för att Användarens eventuella sjukdomar eller åkommor kommer att läkas eller på annat sätt förbättras genom användandet av Tjänsten.

Tjänsten är inte avsedd att ersätta den sjukvård eller behandling som sker, eller bör ske, i fysisk närvaro. Användaren ansvarar självständigt för att uppsöka läkarvård eller på annat sätt komma i kontakt med sjukvården vid sjukdom eller skada. Tjänsten är vidare inte avsedd för behandling av akuta skador eller sjukdomar.

Vitala uppmanar Användaren att, vid akut sjukdom eller skada, ta direktkontakt med närmaste sjukhus eller annan vårdgivare.

12.1 Egenvård utgör inte hälso- och sjukvård. Det innebär att hälso- och sjukvårdslagstiftning, såsom hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), patientlagen (2014:821) och patientsäkerhetslagen (2010:659) inte är tillämpliga i den utsträckning användning av Tjänsten utgör egenvård. All egenvård utförs på Användarens egen risk.

12.2 Vitala är, där inte annat framgår av omständigheterna, inte skyldig att utge ersättning för, bland annat, men inte uteslutande, inkomstbortfall, förlust av data eller andra direkta eller indirekta skador och kostnader av vilket slag det än må vara som direkt eller indirekt beror på Användarens nyttjande av Tjänsten, det material som återfinns i Tjänsten eller andra användares nyttjande av Tjänsten. Ansvarsbegränsningen gäller således även Användarens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

13. Force majeure

Vitala är alltid befriad från ansvar för brott mot avtalet som orsakats av händelser utanför parts kontroll, såsom åsknedslag, eldsvåda, strömavbrott, strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag, myndighetsbestämmelser, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter.

14. Kommunikation och kontaktuppgifter

Användaren accepterar att all kommunikation frånVitala, inkluderat men ej begränsat till meddelanden och annan information med anledning Tjänsten får ske elektroniskt.

Användare har möjlighet att vända sig till Vitala med beaktande av följande uppgifter:
Adress:
 Aasa Health AB
Pilgatan 10
903 31, Umeå
E-mail: support@vitala.health
Telefon: 070 – 454 78 85

15. Meddelanden

Vitala har rätt att skicka meddelanden/push notiser till Användaren genom Tjänsten. Sådant meddelande ska anses ha kommit Användaren tillhanda i samband med att Vitala gör meddelandet tillgängligt för Användaren i Tjänsten.

16. Ändring av villkoren

Vitala förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till dessa Allmänna villkor. Eventuella ändringar träder i kraft senast sju (7) dagar efter det att ändringen publicerats på Webbsidan eller Applikationen eller Användaren på annat sätt tagit del av ändringen. Användaren anses ha accepterat de nya villkoren om ett användande av Tjänsten sker efter att dessa sju (7) dagar har löpt ut.

17. Tillämplig lag och tvistelösning

På dessa Allmänna villkor ska svensk rätt tillämpas. Tvister som uppstår i anledning av avtalet ska avgöras i allmän domstol, med Umeå tingsrätt som första instans.

Terms & Conditions EN

English Title

English Text

Terms & Conditions FIN

Finnish Title

Finnish Text