Personuppgiftspolicy

1. Personuppgiftspolicyns omfattning

1.1 Nedan beskrivs hur Aasa Health AB, org. nr 559116-7936, med adress Pilgatan 10, lgh 1002, 90331 Umeå (”Vitala”, ”oss” eller ”vi”), behandlar personuppgifter i förhållande till dig som användare av Vitala, och dig som besöker vår hemsida www.Vitala.health, (”Webbplatsen”).

1.2 Vi tycker personlig integritet är viktigt och vi tar din integritet på största allvar. Det är därför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt.

1.3 I denna personuppgiftspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår personuppgiftspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll.

1.4 Vänligen notera att denna personuppgiftspolicy endast rör behandling av personuppgifter för vilka Vitala är personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.

2. Personuppgifter som behandlas

2.1. Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som användare av Vitala:
(a) kontaktuppgifter (namn, e-mailadress, adress och telefonnummer);(b) uppgifter om din hälsa för forskningsändamål;
(c) cookies; och
(d) IP-adress

2.2 Notera att ditt tillhandahållande av dina personuppgifter är en förutsättning för att ingå avtal med oss om tjänsten Vitala.

3. Ändamålen med behandlingen och rättsliga grunder – användare

3.1 Eftersom Vitala är en träningstjänst där samtliga personuppgifter listade i punkt 2.1 går att härleda till din hälsa. Detta gör att dessa personuppgifter ses som känsliga, samtidigt som dessa är en förutsättning för att förutsättning för att vi ska kunna erbjuda dig tjänsten Vitala. Därför anses du ha samtyckt till att Vi får behandla dem i enlighet med vad som anges nedan när du registrerar dig på tjänsten Vitala.

3.2 Vi behandlar dina kontaktuppgifter (punkt 2.1(a)) för att kunna sköta vår kommunikation med dig som användare av Vitala.

3.3 Vi behandlar dina kontaktuppgifter (punkt 2.1(a)) och uppgifter om din hälsa för forskningsändamål (punkt 2.1(b)) för att, genom analys av resultat och beteende baserat på vår träning, kunna bedriva forskning kring hur träningen kan förbättras och effektiviseras ytterligare.

3.4 Vi behandlar cookies och din IP-adress (punkt 2.1(c) – 2.1(d)) för att utveckla Vitala och förbättra användarupplevelsen.

3.5 Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Detta kan du antingen göra genom att avregistrera dig från tjänsten Vitala eller, om du endast vill återkalla ditt samtycke till att de behandlas vid forskning, genom att kontakta oss på info@vitala.health. Om du vill återkalla ditt samtycke till vår användning av Cookies görs det via vårt Cookieverktyg via vår hemsida: www.vitala.health.

4. Personuppgifter som behandlas – webbplatsbesökare

4.1 Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som besökare av Webbplatsen:
(a) cookies;
(b) namn;
(c) företag;
(d) e-mailadress;
(e) telefonnummer; och
(f) IP-adress.

4.2 Notera att uppgifterna punkt 4.1(b) – 4.1(f) ovan endast behandlas i förhållande till sådana besökare av Webbplatsen som på Webbplatsen registrerar sig för mer information.

5. Ändamålen med behandlingen och rättsliga grunder – webbplatsbesökare

5.1 Vi behandlar uppgifter om cookies (punkt 4.1(a)) för att kunna utveckla och förbättra Webbplatsen och användarupplevelsen. Detta gör vi baserat på ditt samtycke. Om du vill återkalla ditt samtycke till vår användning av Cookies görs det via vårt Cookieverktyg via vår hemsida: www.vitala.health.

5.2 Vi behandlar uppgifterna i punkt 4.1(b) – 4.1(f) för att kunna utveckla våra tjänster och Webbplatsen, och för att marknadsföra våra tjänster till dig. Detta för med vårt berättigade intresse som rättsligt grund.

6. Lagring av personuppgifter

6.1 Vi lagrar dina personuppgifter så länge som du använder Vitala.

6.2 Upphör du att vara användare av Vitala kommer vi att gallra personuppgifterna i punkt 2.1(a) – 2.1(d) inom tre månader från att du upphört vara användare. Vi kan dock komma att behandla dina kontaktuppgifter (punkt 2.1.(a)) och uppgifter om din hälsa (punkt 2.1.(b)) under den tid som den forskning vi bedriver pågår.

6.3 Cookies (punkt 2.1(c) och 4.1(a)) raderas högst ett år efter det att cookien skapats. För mer detaljerad information om våra cookies och dess användning, se vår Cookie Notice via vår hemsida: www.vitala.health.

6.4 Vi bevarar uppgifter om besökare som registrerat sig för mer information (punkt 4.1(b) – 4.1(f)) i högst två år efter det att registrering gjorts

7. Mottagare

7.1 Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som arbetar med IT- och molntjänster eller tjänster för betalningsadministration.

7.2 Vid misstänkt brott mot lag eller våra allmänna villkor kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till rättsvårdande myndigheter, samt till våra juridiska rådgivare.

7.3 Förutsatt att du givit ditt samtycke till användningen av cookies kommer vi även att dela uppgifter om cookies med Facebook och Google för beteendeanalys och riktad marknadsföring.7.4. Vi behandlar så mycket av dina personuppgifter som möjligt inom EU/EES. Om personuppgifter överförs för att behandlas av en leverantör eller underleverantör utanför EU/EES har mottagaren alltid ingått avtalsvillkor med Vitala som säkerställer att mottagaren upprätthåller en skyddsnivå jämförbar med EU/EES i enlighet med kraven i Kapitel V GDPR.

8. Informationssäkerhet

8.1 Vi har som personuppgiftsansvarig vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter som behandlas. Vi har särskilda interna riktlinjer och processer för att hantera frågor om informationssäkerhet och för att förhindra och upptäcka läckor.

8.2 Om dina personuppgifter omfattas av en inträffad säkerhetsincident (så kallad ”personuppgiftsincident”) kan vi komma att kontakta dig.

9. Dina rättigheter

9.1 Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem. Detta gör du genom att skicka en e-post till info@vitala.health.

9.2 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med träningen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter. Detta gör du genom att skicka en e-post till info@vitala.health.

9.3 Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Notera dock att detta påverkar möjligheten för oss att erbjuda dig vår tjänst Vitala. Detta gör du på de sätt som har beskrivits i punkterna 3.5 eller 4.1 ovan.

9.4 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter som sker för direktmarknadsföring. Gör du en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet. Detta gör du genom att skicka en e-post till info@vitala.health.

9.5 Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt. Detta gör du genom att skicka en e-post till info@vitala.health.

9.6 Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta. Detta gör du genom att skicka en e-post till info@vitala.health.

9.7 Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål på behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). För mer information om IMY, se deras webbplats – www.imy.se.

10. Tillägg och ändringar

Vi kan komma att göra uppdateringar eller ändringar av denna personuppgiftspolicy. Om vi gör det kommer vi att meddela dig på lämpligt sätt, exempelvis via e-mail. Om så sker så ber vi dig att noggrant läsa igenom den uppdaterade personuppgiftspolicyn.

11. Kontakta oss

Har du frågor rörande vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@vitala.health eller via post på:
Aasa Health AB
Att: Dataskydd
Pilgatan 10, lgh 1002
SE-90331 Umeå
Sverige

Privacy Policy EN

English Title

English Text

Privacy Policy FIN

Finnish Title

Finnish Text