1. Bakgrund

1.1 Aasa Health AB är ett CE-certifierat företag som tillhandahåller molnbaserade tjänster för träning. Tjänsterna består av ett webbgränssnitt för vårdgivare samt en app för patienten. Tjänsten kan också bidra till att minska vissa typer av smärta och besvär.

1.2 Aasa Health AB riktar sig främst till privata och offentliga vårdaktörer samt regioner för att underlätta förskrivningen och monitoreringen av diagnosspecifik medicinsk träning. Aasa Health AB riktar sig även till läkemedelsföretag och försäkringsbolag som önskar erbjuda sina kunder denna tjänst.

2. Allmänt och definitioner

Dessa Allmänna villkor gäller mellan Aasa Health AB och Personal som använder sig av Tjänsten. Genom att ansluta sig eller använda Tjänsten godkänner Personal dessa Allmänna villkor. Genom att godkänna dessa Allmänna villkor bekräftar Personal även att denne tagit del av informationen i dessa Allmänna villkor.

Definitioner:
- ”Allmänna villkor” avser dessa allmänna villkor.
- ”Användaren” avser den fysiska person som använder Vitala-appen.
- “Vårdgivaren” avser en fysisk person, privat eller offentligt företag exempelvis vårdverksamhet, försäkringsbolag eller region som anslutit sig till Tjänsten för att erbjuda Användare Vitala.
- ”Personal” avser den som av en Vårdgivare via webbgränssnittet tillåts skapa ett Användarkonto.
- ” Användarkonto” avser det användarkontot som Personal registrerar för att kunna använda Tjänsten.
- ”Vitala” avser Aasa Health AB, org.nr 559116-7936.- ”Programmet” avser de träningsprogram som användaren får i samband med användningen av Vitala.
- ”Tjänsten” avser Vitalas digitala mjukvaruplattform genom vilken Användaren kan träna och minska smärtbesvär. Tjänsten är åtkomlig för Användaren via App Store och Google Play- ”Applikationen” avser den mobila applikation från vilken Tjänsten är tillgänglig för Användaren.

3. Allmänt om Tjänsten

Vitala är CE-märkt som en medicinteknisk produkt (MDR Klass 1) och tjänsten utgörs av ett webbgränssnitt för vårdgivare och en mobilapplikationför patienten. I webbgränssnittet kan vårdgivare ordinera och monitorera diagnosspecifik medicinsk träning. I appen följer patienten sin ordination med dagliga träningsprogram anpassade efter patientens medicinska diagnoser, funktionsförmåga, smärtbesvär och dagsform. Patienten får själv välja duration och intensitet av varje träningstillfälle.

4. Allmänt om Programmet

4.1 Programmet, som utvecklats av Vitala, bygger på evidensbaserad forskning för fysisk aktivitet vid olika diagnoser samt lång erfarenhet av träning vid sjukdomar. Programmet innehåller även kunskap om rörelsemönster och analys av rörelser. Träningsprogrammet utgår utifrån patientens förutsättningar som vårdgivaren angett i webbgränssnittet. Dessa förutsättningar inkluderar patientens medicinska diagnoser, muskuloskeletala smärtbesvär och funktionsförmåga. Programmet är helt automatiserat, vilket betyder att vårdgivaren inte behöver ta fram några träningsövningar själv. Träningsövningarna skapas automatiskt utifrån de uppgifter vårdgivaren lagt in i webbgränssnittet. Alla övningar är patientsäkra och innehåller muntliga, skriftliga samt videoinstruktioner.

5. Registrering m.m.

5.1 Tjänsten är åtkomlig för Personal via webbgränssnittet. Registrering kräver att Personal accepterar dessa Allmänna villkor. I samband med att Personal loggar in på Vitala och accepterar dessa villkor ingår Personal ett avtal med Vitala med anledning av nyttjandet av Tjänsten.

5.2 Personal är skyldig att skydda inloggningsuppgifter till Användarkontot och får inte uppge sina inloggningsuppgifter till någon annan eller låta någon annan använda Användarkontot. Personal ska meddela Vitala omedelbart i det fall denne har anledning att tro att någon annan har fått tillgång till Användarkontot.

5.3 Avtalet och dessa Allmänna Villkor gäller så länge som Personal har ett aktivt Användarkonto. Användarkonto är aktivt fram till den dagen då (i) Personal avregistrerar sig, (ii) Vitala stänger av Personal från Tjänsten eller (iii) då Tjänsten av annan anledning stängs ner av Vitala.

6. Nyttjandet av Tjänsten

6.1 Genom att registrera sig erhåller Personal en icke-exklusiv, icke överförbar och fullt återkallningsbar rätt att få tillgång till och använda Tjänsten enligt dessa Allmänna villkor. Personal är alltid skyldig att följa de instruktioner som Vitala tillhandahåller för användandet av Tjänsten.

6.2 Personal garanterar att Tjänsten inte kommer att nyttjas på sätt eller för ändamål som strider mot gällande lagstiftning eller dessa Allmänna villkor. Personal ansvarar för all aktivitet som sker inom ramen för dennes Användarkonto. Vitala tar inget ansvar för obehörigas tillgång till Användarkontot som beror på Personals oaktsamhet.

6.3 Personal är, i enlighet med tillämplig lagstiftning, personligt ansvarig för allt material och innehåll som genereras av Personal. Personal ansvarar även för att allt material, med undantag för sådant material som tillhandahålls av Vitala, som görs tillgängligt av Personal via Tjänsten inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller strider mot tillämplig lagstiftning eller på annat sätt riskerar att skada tredje part. Personal ska hålla Vitala skadelöst i det fall Personal användande av Tjänsten medför skadeståndsansvar för Vitala i förhållande till tredje part eller annan Personal.

6.4 Personal ska följa de säkerhetsföreskrifter som Vitala vid var tid har angivit angående Tjänsten. Vitala äger rätt att när som helst ändra gällande säkerhetsföreskrifter vilka träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats i Tjänsten. Det är Personals ansvar att kontinuerligt hålla sig uppdaterad kring gällande säkerhetsföreskrifter.

6.5 Vid missbruk av Tjänsten är Personal skyldig att ersätta Vitala för den skada som uppkommit i samband med missbruket. Personal ska vidare ersätta Vitala för den skada som uppstår med anledning av att Personal använder Tjänsten i strid mot gällande lagstiftning eller dessa Allmänna villkor.

7. Ändringar, uppdateringar, begränsad tillgång till Tjänsten m.m.

7.1 Vitala garanterar inte någon kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Tjänsten kan när som helst komma att störas eller påverkas av faktorer utanför Vitalas kontroll. Vitala lämnar inga garantier för Tjänstens funktion eller tillgänglighet.

7.2 Vitala har rätt att när som helst implementera uppdateringar och nya versioner av Tjänsten i sådan utsträckning som Vitala finner lämpligt. Vitala
har vidare rätt att, utan föregående upplysning, genomföra ändringar, av
vad slag det än må vara, i Tjänsten eller sättet på vilket Tjänsten
tillhandahålls.

7.3 Vitala har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgången till Tjänsten om detta är nödvändigt med hänsyn till bland annat tekniska-, underhålls- eller säkerhetsmässiga skäl.

7.4 Vitala äger rätt att när som helst stänga av Personal från Tjänsten om Personal, enligt Vitalas egen bedömning, misstänks bryta mot de regler som gäller vid användandet av Tjänsten eller dessa Allmänna villkor, har anledning att tro att en obehörig person har fått tillgång till Användarkontot, att det missbrukas eller på annat sätt medför skada för Vitala, Användare eller annan person.

7.5 Utöver vad som anges ovan har Vitala rätt att när som helst upphöra, avsluta eller ta bort hela eller delar av Tjänsten inkluderat, men ej begränsat till, särskilda funktioner eller innehåll i Tjänsten samt sådant material som gjorts tillgängligt i Tjänsten av Personal. Vitala är ej ansvariga för eventuella skador, direkta eller indirekta, som uppstår med anledning av att Tjänsten ändrats, modifierats, avslutats eller begränsas eller att innehåll eller material i Tjänsten tas bort i något avseende.

8. Immateriella rättigheter

8.1 Vitala äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten, inkluderat men ej begränsat till programvara och design samt allt material och innehåll som genereras i Tjänsten. Personal erhåller inga immateriella rättigheter till Tjänsten eller något av det material som skapas iTjänsten. Allt sådant material tillfaller Vitala, således även material som tillgängliggörs av Personal. Detta innebär bland annat att Vitala är fortsatt ägare av samtliga sina immateriella rättigheter och kännetecken såsom upphovsrätter, mönsterskydd, varumärken och andra registrerade och icke-registrerade rättigheter. Inget i avtalet ska tolkas så att någon av dessa rättigheter helt eller delvis överlåts till Personal.

8.2 Personal äger inte rätt att kopiera, reproducera, sälja, licensiera, distribuera, modifiera, dekompilera eller på annat sätt göra ändringar i Tjänsten och inte heller göra Tjänsten, eller delar av Tjänsten, tillgänglig för annan.

9. Tredjepartshemsidor

9.1 Webbsidan eller Applikationen kan komma att länka till Tredjepartshemsidor. Tredjepartshemsidor står utanför Vitalas kontroll och ansvar. Vitala ansvarar inte för innehållet i Tredjepartshemsidor och är inte heller ansvarigt för eventuell skada som uppstår i samband med användning av tjänster som återfinns på Tredjepartshemsidor.

9.2 Vitala uppmanar Personal och besökare av Webbsidan som klickar på länkar till Tredjepartshemsidor att granska villkor och sekretesspolicy för dessa sidor. Allt nyttjande av material, tjänster eller annat, som återfinns på Tredjepartshemsidor sker på Personals egen risk.

10. Hantering av personuppgifter och cookies

För information om hur Personals personuppgifter hanteras och hur cookies samlas in i samband med användning av Tjänsten hänvisas till Vitalas personuppgiftspolicy.

11. Betalning

11.1 Personal betalar inget medlemskap för användandet av Tjänsten, utanVårdgivaren står för de kostnader som kommit överens om vid underskrift av kontrakt mellan Vårdgivaren och Vitala.

11.2 Om kontraktet mellan Vitala och Vårdgivare avslutats kommer Personal förlora tillgång till Tjänsten.

12. Vitalas ansvar

12.1 Vitala lämnar inte några garantier för att Användarens eventuella sjukdomar eller åkommor kommer att läkas eller på annat sätt förbättras genom användandet av Tjänsten.

12.2 Tjänsten är inte avsedd att ersätta den sjukvård eller behandling som sker, eller bör ske, i fysisk närvaro. Användare ansvarar självständigt för att uppsöka läkarvård eller på annat sätt komma i kontakt med sjukvården vid sjukdom eller skada. Tjänsten är vidare inte avsedd för behandling av akuta skador eller sjukdomar.

12.3 Vitala uppmanar Användare att, vid akut sjukdom eller skada, ta direktkontakt med närmaste sjukhus eller annan vårdgivare.

12.4 Egenvård utgör inte hälso- och sjukvård. Det innebär att hälso- och sjukvårdslagstiftning, såsom hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
patientlagen (2014:821) och patientsäkerhetslagen (2010:659) inte är
tillämpliga i den utsträckning användning av Tjänsten utgör egenvård. All
egenvård utförs på Användares egen risk.

13. Force majeure

Vitala är alltid befriad från ansvar för brott mot avtalet som orsakats av händelser utanför parts kontroll, såsom åsknedslag, eldsvåda, strömavbrott, strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag, myndighetsbestämmelser, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter.

14. Kommunikation och kontaktuppgifter

Personal accepterar att all kommunikation från Vitala, inkluderat men ej begränsat till meddelanden och annan information med anledning Tjänsten får ske elektroniskt.

Användare har möjlighet att vända sig till Vitala med beaktande av följande uppgifter:
Adress:
 Aasa Health AB
Pilgatan 10
903 31, Umeå
E-mail: support@vitala.health
Telefon: 070 – 454 78 85

15. Meddelanden

Vitala har rätt att skicka meddelanden/push notiser till Personal genom Tjänsten. Sådant meddelande ska anses ha kommit Personal tillhanda i samband med att Vitala gör meddelandet tillgängligt för Personal i Tjänsten.

16. Ändring av villkoren

Vitala förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till dessa Allmänna villkor. Eventuella ändringar träder i kraft senast sju (7) dagar efter det att ändringen publicerats på Webbsidan eller Applikationen eller Personal på annat sätt tagit del av ändringen. Personal anses ha accepterat de nya villkoren om ett användande av Tjänsten sker efter att dessa sju (7) dagar har löpt ut.

17. Tillämplig lag och tvistelösning

På dessa Allmänna villkor ska svensk rätt tillämpas. Tvister som uppstår i anledning av avtalet ska avgöras i allmän domstol, med Umeå tingsrätt som första instans.